Achteraf Betalen wordt door Nubox uitbesteed aan Focum Commerce B.V. 

 

BELANGRIJK: Lees onderstaande informatie voordat u doorgaat met het plaatsen van een bestelling via Achteraf Betalen.

 

 

Uw bestelling wordt getoetst bij Focum Commerce B.V. Om de toetsing uit te kunnen voeren, dient het afleveradres wegens administratieve redenen verplicht hetzelfde te zijn als uw persoonlijk adres(factuuradres). De gegevens van de ontvanger in Suriname kunt u invullen in het notitieveld.

 

 

Indien u kiest voor achteraf betalen gaat u akkoord met de daarbij behorende algemene voorwaarden. Voor de beoordeling
van uw aanvraag worden de door u ingevulde gegevens conform de bepalingen van de algemene
voorwaarden doorgezonden naar Focum Commerce B.V. Indien akkoord kunt u achteraf betalen en
ontvangt u van ons de bestelling en een factuur. Deze factuur moet u binnen 14 dagen na factuurdatum
betalen.
Het versturen van de factuur en de inning van uw betaling wordt door ons uitbesteed aan Focum
Commerce B.V. Op onze digitale factuur staat aangegeven hoe u (na ontvangst van de goederen en/of
diensten) de factuur dient te betalen.
U dient dit vakje aan te klikken om aan te geven dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden. Deze
algemene voorwaarden kunt u hier lezen.

Algemene voorwaarden Achteraf Betalen
Dit zijn de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de consument die gebruik maakt van
AchterafBetalen. Als u gebruik maakt van AchterafBetalen, verklaart u akkoord te gaan met de volgende
voorwaarden:

a. Voorwaarden gebruik achteraf betaalservice voor de klant:

 U bent als consument woonachtig in Nederland en heeft als Klant van Nubox producten en/of diensten afgenomen met een factuur- en afleveradres (geen postbus) in Nederland;
 U bent 18 jaar of ouder;
 Om de financiële risico’s van deze betaaloptie te beperken, wordt uw bestelling getoetst bij
Focum Commerce B.V. Op grond van deze toetsing wordt bepaald of Nubox uw aanvraag voor achteraf betaling accepteert. Indien dit niet het geval is, zal u worden gevraagd om de bestelling via een andere betaaloptie vooraf te voldoen.
 U verklaart dat alle (aanvullende) gegevens benodigd voor de aanvraag van uw verzoek om
achteraf betaling, correct en volledig zijn opgegeven en geeft toestemming uw gegevens te
verwerken en online uw gegevens te toetsen bij Focum Commerce , zodat wij u direct kunnen
laten weten of uw aanvraag is geaccepteerd;
 U bent verplicht Nubox op de hoogte te stellen
van iedere adres en/of e-mail wijziging. Zolang wij geen adreswijziging van u hebben ontvangen,
wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij ons bekende adres. Ongeacht het wel of niet
doorgeven van een adres en/of e-mail wijziging blijft u gehouden openstaande saldo te voldoen.
Adres en/of e-mail wijzigingen kunnen via de website van Nubox  per email of schriftelijk aan de Klantenservice van Nubox worden doorgegeven.
 U verklaart dat u geen surseance van betaling heeft aangevraagd of verkeert in
schuldsanering/bemiddeling (conform de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen), niet failliet
bent verklaard of onder curatele gesteld en er ook geen procedure loopt, welke zou kunnen
resulteren in een faillissement, een surseance van betaling of een onder curatele stelling.

b. Wijze van betalen door de klant:

 Nubox heeft de facturatie en inning van uw betaling uitbesteed aan Focum Commerce B.V. Indien uw aanvraag is geaccepteerd, ontvangt u in opdracht van Nubox een digitale factuur met
betaalkoppeling van Focum Commerce B.V.
 Op deze factuur staat aangegeven hoe u (na ontvangst van de goederen en/of diensten) de
factuur dient te betalen. Betaal altijd op tijd volgens de instructies die op de factuur staan.
Daarmee voorkomt u extra kosten die aan u in rekening worden gebracht bij overschrijding van
de betalingstermijn.
 U erkent dat Focum Commerce B.V. de digitale facturatie en inning verzorgt ten behoeve van Nubox en dat Focum Commerce B.V. in dat verband kennisgevingen en mededelingen weergeeft en/of zal weergeven en handelingen verricht danwel
zal verrichten namens Nubox, hetgeen ook als
zodanig door u als een geldige en juiste kennisgeving, mededeling en/of handeling van danwel
namens Nubox wordt erkend.
 Voor het ontvangen van de digitale factuur met betaalkoppeling via e-mail is het belangrijk dat u
een correct e-mailadres opgeeft. Indien u een niet correct e-mailadres opgeeft, ontvangt u geen
digitale factuur met betaalkoppeling. U dient uw opgegeven e-mailadres dan ook op juistheid te
controleren, alsmede de ontvangst van de digitale factuur met betaalkoppeling van Focum
Commerce B.V.

c. Betalingsvoorwaarden en betaaltermijn klant:

 Het voor uw aankopen verschuldigde bedrag dient binnen een termijn van veertien (14) dagen na
factuurdatum in zijn geheel, zonder enige aftrek of verrekening door Focum Commerce B.V.
ontvangen te zijn.
 Indien u niet binnen veertien (14) dagen na datum factuur het gehele factuurbedrag aan Focum
Commerce B.V. heeft betaald, bent u zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
 Bij overschrijding van de betalingstermijn heeft Nubox het recht om door Focum Commerce B.V. een vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte (incassokosten) in rekening te laten brengen. Deze incassokosten
kunnen oplopen tot de wettelijke maximum vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening
buiten rechte (buitengerechtelijke incassokosten). Na het in rekening brengen van incassokosten
dient u het gehele factuurbedrag alsmede de incassokosten direct te betalen om verdere
(buiten)gerechtelijke incassokosten te voorkomen.
 Voor het toezenden van de betalingsherinnering en het in rekening brengen van incassokosten
bij overschrijding van de betalingstermijn wordt gebruik gemaakt van het door u opgegeven en
het door u op juistheid gecontroleerde e-mailadres. U ontvangt hiervoor een e-mail met
betalingsherinnering en betaalkoppeling. Het niet (kunnen) ontvangen van een e-mail, laat
onverlet dat u verantwoordelijk bent voor het op tijd betalen van het gehele factuurbedrag
alsmede de in rekening gebrachte incassokosten.
 Indien u ondanks sommatie en/of herinneringen niet het gehele bedrag (factuurbedrag alsmede
de incassokosten) betaalt, dan draagt [de Merchant moet hier zijn bedrijfsnaam invullen], één
en ander overeenkomstig deze algemene voorwaarden, vijfendertig (35) dagen na datum factuur,
de gehele vordering jegens u (hoofdsom alsmede incassokosten en anderszins) over aan Focum
Commerce B.V.
 Indien een vordering wordt overgedragen aan Focum Commerce B.V. bent u naast het betalen
van de gehele vordering tevens gehouden de wettelijke maximum vergoeding voor kosten ter
verkrijging van voldoening buiten rechte (buitengerechtelijke incassokosten) alsmede (eventuele)
gerechtelijke incassokosten te voldoen en is over het verschuldigde bedrag vanaf de vervaldag
tevens wettelijke rente verschuldigd. Na overdracht zal Focum Commerce B.V. contact met u
opnemen hoe u kunt betalen en bent en blijft u gehouden het alsdan verschuldigde bedrag te
voldoen.
 Na overdracht van de vordering bent u verplicht Focum Commerce B.V. (danwel het door haar
ingeschakelde incassobureau) op de hoogte te stellen van iedere adres en/of e-mail wijziging
gedurende de periode dat u verplicht bent tot betaling van het verschuldigde bedrag. Zolang zij
geen adreswijziging van u hebben ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij
ons bekende adres en blijft u gehouden om het alsdan verschuldigde bedrag te voldoen. Het
doorgeven van adres en/of e-mail wijzigingen aan Focum Commerce B.V. kan schriftelijk. De
adresgegevens kunt u vinden op de website www.achterafbetalen.nl
 Indien u niet, niet volledig of niet tijdig het gehele bedrag (factuurbedrag alsmede de
incassokosten) betaalt, kan dit gevolgen hebben voor eventuele goedkeuring door Focum
Commerce B.V. van iedere volgende aanvraag van u voor achteraf betalen.

d. Privacy Statement van Focum Commerce B.V.:

Door te kiezen voor de optie achteraf betalen worden de door u ingevulde gegevens en betaalervaring(en)
met u opgenomen in de database van Focum Commerce B.V. Focum Commerce B.V. kan deze gegevens
– al dan niet in statistische vorm – (laten) gebruiken voor het administreren, beheren en (laten) incasseren
van vorderingen, kredietwaardigheidstoetsingen, acceptatietoetsingen, voorkomen en beperking van
fraude, beperking van financiële risico’s van met Focum Commerce B.V. in een groep verbonden
vennootschappen alsmede opdrachtgevers, relatiebeheer, analyses voor opdrachtgever, strategische
afwegingen vanuit management perspectief alsmede ontwikkeling van diensten en producten danwel op
enig andere wijze zoals vermeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.